Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama

od HSLS

U nastavku dajemo priopćenje za medije s održane tiskovne konferencije za novinare Darija Hrebaka predsjednika i saborskog zastupnika HSLS-a, dr.sc. Saše Poljanac Borić potpredsjednice HSLS-a te Darka Klasića saborskog zastupnika HSLS-a. Povodom rasprave u Hrvatskome saboru o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama

Razumijevajući činjenicu da u Hrvatskoj još uvijek nisu usklađeni Zakon o koncesijama (Lex generalis) i Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (Lex specialis), HSLS je povodom saborske rasprave o Izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama predložio pet amandmana.

Prvim amandmanom tražimo zabranu izdavanja koncesija na pomorskom dobru za potrebe turizma na razdoblje od 99 godina. Ovaj amandman HSLS ulaže imajući u vidu činjenicu da je u prošlom sazivu na sjednici Vlade RH raspravljano o mogućnosti sklapanja sporazuma kojim bi se na lokaciji Muzil u Puli izdala koncesija na 99 godina uključivo i na pomorskom dobru. Teško je, naime, zamisliti investitora koji bi u turizmu kalibrirao investiciju na taj rok, pogotovo unutar EU koja dugotrajne koncesije smatra zaprekom tržišnom natjecanju.

HSLS će uložiti i dva amandmana kojim se predlaže da se „gospodarski razvojni planovi“ moraju usuglasiti i s generalnim urbanističkim planovima i s detaljnim urbanističkim planovima, a ne samo s prostornim planovima kako se to predlaže u Izmjenama i dopunama. Naime, koncesije se mogu izdati i u gradovima i drugim gusto naseljenim područjima te se stoga, prilikom izdavanja, moraju uzimati u obzir i odredbe planova nižeg reda jer je moguće da se „gospodarskim razvojnim planovima“ koji ne vode računa o generalnom urbanističkom planu i/ili detaljnim urbanističkim planovima ozbiljno naruši javni interes.

Također, HSLS smatra da koncedent (tijelo javne uprave) mora evaluirati podkoncesije svakih 5 godina te je u tom smislu također predložen amandman.

Isto tako HSLS smatra da nije dobro brisanje članka kojim se do sada omogućavalo Hrvatskom saboru da prekine dugotrajnu koncesiju ukoliko ocjeni da se koncesijom narušava javni interes. U uvjetima postojane neusklađenosti Zakona o koncesijama i Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, prijedlog o ukidanju mogućnosti da Hrvatski sabor donosi odluku o prekidu neuspješnih dugotrajnih koncesija u skladu s javnim interesom nije prihvatljiv. HSLS smatra da Hrvatski sabor, u naporu da harmonizira nacionalni pravni sustav s Direktivom EU, ne treba podržati elemente kolonijalnog pravnog sustava u Izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama.

Nove objave u ovoj kategoriji

Copyright © HSLS