NOVI SUSTAV NAPLATE KOMUNALNOG OTPADA U GRADU ZAGREBU

od HSLS

Novi sustav naplate komunalnog otpada u Gradu Zagrebu je eksperimentalan, utopistički i nerealan u postojećim uvjetima obzirom na izgrađenost sustava gospodarenja otpadom.

Stimuliranje odvojenog prikupljanja otpada je poželjno i podržavamo ga. Međutim ono je jedino opravdano kada imate sortirnice otpada i kompostane. Nažalost gradska vlast još uvijek nema službeni stav o izgradnji sortirnice otpada kao i biokompostane koja je predviđena u Novskoj. Također, još uvijek nije poznata sudbina planiranog centra za gospodarenje otpadom na Resniku. Danas se odvojeni biootpad, papir, plastika i sl. daje tj. plaća privatnicima, što znači da će bi uz eventualno povećanje odvajanja Grad Zagreb još više plaćao ono što se odvojeno sakupi. Zbog toga možemo očekivati da će doći do još većih financijskih dubioza, a posebno kada je u pitanju Čistoća koja će na ovaj način u potpunosti krahirati. Ono što je najgore od svega, ovako uviđanje sustava prikupljanja se ne može u potpunosti kontrolirati. Ono će dovesti do toga da će u žutim i smeđim vrećama biti najmanje papira, plastike odnonso biootpada. Ljudi će da bi smanjili korištenje vrećica za miješani komunalni otpad, isti stavljati u spomenute žute i smeđe vreće odnonso odlagati na način da će doći do povećanja broja divljih odlagališta. To će u konačnici dovesti do smanjenja kvalitete odvojenog prikupljanja i u konačnici do smanjivanja stopa odvojenog prikupljanja. Poseban će problem biti kako nekoga otkriti i kazniti tko se ne bude pridržavao novih pravila.

HSLS predlaže da se na temelju postojećeg sustava prikupljanja, cijena odvoza otpada plaća prema stvarnom volumenu i broju odvoza. To u konačnici znači otprilike istu cijenu usluge, ali neće dovesti do daljnjih financijskih troškova. Smatramo kako po izgradnji sortirnice i biokompostane, Grad Zagreb treba redefinirati sustav prikupljanja na način da se smanji broj posuda na način da postoje najviše tri posude/kante: jedna za miješani komunalni otpad koji će se odvoziti u budući centar na Resniku, jedna za biootpad koja će se odvoziti na biokompostanu i jedna za korisni otpad (papir, plastika, metali…) koja će se odvoziti u Sortirnicu. Na ovaj način bi se smanjio broj posuda (sada imamo 4 plus vrećice) na maksimalno tri što ujedno znači i uštede u troškovima prikupljanja. Zbog toga je nužno započeti sa izgradnjom svih predviđenih postrojenja koje i država podržava te najavljuje sufinanciranje vlastitim sredstvima i sredstvima iz EU Fondova. Naime, neki dan sam kao zastupnik u Saboru na aktualnom satu, pitao ministra g. Ćorića što je alternativa scenariju da Grad Zagreb odustane od izgradnje planiranih postrojenja, na što sam dobio odgovor da ti projekti trebaju ići dalje. Mi se nadamo da će i ići na dobrobit građana i da će se u konačnici uspostaviti pravilno gospodarenje otpadom Grada Zagreba. U tom smislu pozivamo Gradsku vlast da još jednom razmotri način naplate prikupljanja komunalnog otpada, da ne eksperimentira nego se posveti izgradnji sustava kada će se i sustav naplate i sustav odvoza moći lakše i komotnije regulirati.

Nove objave u ovoj kategoriji

Copyright © HSLS