HSLS podržava plinifikaciju Rafinerije nafte u Bosanskom Brodu

od HSLS

HSLS podržava najavljenu plinifikaciju Rafinerije nafte u Bosanskom Brodu. Najavljenom plinifikacijom smanjiti će se ukupne emisije sumpornih oksida (SO2) kao i emisije lebdećih čestica (PM) u ambijentalnoj atmosferi. Kvaliteta zraka u Slavonskom Brodu problematična je prvenstveno s aspekta imisijskih koncentracija lebdećih čestica (PM) i sumporovodika (H2S).

Problem vezan uz čestice prisutan je gotovo i isključivo tijekom „hladnijeg“ dijela godine. Navedeno upućuje na zaključak kako ukupnim koncentracijama lebdećih čestica osim većih stacionarnih izvora, među kojima je Rafinerija nafte u Bosanskom Brodu doprinose i drugi izvori, prije svega lokalna i kućna ložišta te prometni sektor. Iz ekonomskih razloga, znatan dio kućanstava je prirodni plin zamjenio biomasom (drva, sječika, paleti i sl.) zbog čega ona značajno doprinose ukupnim emisijama čestica na području Grada. Tijekom „toplijeg“ dijela godine, kada se ova ložišta ne koriste, kvaliteta zraka je uglavnom I kategorije. Navedeno ne umanjuje odgovarajući doprinos Rafinerije na zrak na području Bosanskog Broda.

HSLS predlaže da se u sklopu plinifikacije Rafinerije i stanovnicima Slavonskog Broda ponudi jeftinije korištenje prirodnog plina za vlastite potrebe. Smatramo da bi se na taj način većim dijelom riješio problem kvalitete zraka obzirom na koncentracije lebdećih čestica u zraku.

Kada su u pitanju emisije sumporovodika, a popratno i emisije hlapivih organskih spojeva (mjereno kroz parametar benzena), one se s velikom sigurnošću mogu vezati uz emisije iz Rafinerije. Radi se o fugitivnim emisijama kao posljedici stanja procesne opreme i tehnoloških nedostataka u rafinerijskoj konfiguraciji. Zrak je obzirom na sumporovodik II kategorije jer dolazi do prekoračenja dozvoljenih prosječnih satnih i dnevnih vrijednosti. Vjerojatno bi ista situacija bila i za parametar benzena da postoji zakonski definiran broj satnih odnosno dnevnih prekoračenja. Sumporovodik ima izuzetno nizak prag dodijavanja mirisom i vrlo je otrovan spoj. Zbog toga se osjeti čulom mirisa i pri izuzetno niskim koncentracijama. Prag osjetljivosti mirisa za sumporovodik iznosi svega 0,0047 ppm.

HSLS smatra da se treba dalje nastaviti s aktivnostima i pregovorima kako bi Rafinerija u Bosanskom Brodu poduzela dodatne aktivnosti kojima bi se riješio i problem emisija sumporovodika i vjerojatno lakohlapivih organskih spojeva. Te aktivnosti trebaju ici u smjeru jačanja kapaciteta hidroobrade rafinerijskih procesnih tokova, izgradnju aminskih jedinica i sustava rekuperacije plinskih tokova bogatih sumporom u elementarni sumpor. Dodatne napore treba usmjeriti i u rekuperaciju hlapivih organskih spojeva kroz izgradnju VRU jedinica i osuvremenjavanje rafinerijskih spremničkih kapaciteta. Sve navedeno podrazumjeva primjenu najbolje raspoloživih tehnika i značajna ulaganja u rafinerijske procese.

HSLS smatra da će se na navedeni način postići cjelovito i trajno rješenje kvalitete zraka na području Slavonskog Broda i njegovog šireg okruženja.

Hrvatska Socijalno Liberalna Stranka
Odbor za zaštitu okoliša i prirode
Mirko Budiša, dipl.ing.
Predsjednik Odbora

Nove objave u ovoj kategoriji

Copyright © HSLS