ZET i dalje bazira svoje poslovanje najvećim dijelom na subvencijama što je dugoročno neodrživo!

od HSLS

Na sjednici Gradske skupštine u četvrtak fokus će biti na prijedlogu o izmjenama i dopunama proračuna Grada Zagreba, na polugodišnjim izvješćima Holdinga, ZET-a, ZG Velesajma, ZG centra za gospodarenje otpadom i novim zaduženjem grada Zagreba u iznosu od 300 milijuna kuna za realizaciju kapitalnih objekata.

Prijedlogom o izmjenama i dopunama proračuna Grada Zagreba za 2022. planira se povećanje od 716 milijuna kuna, odnosno sa rekordnih 14,800 na 15.500 milijardi kuna. Najveći dobitnik je Gradski ured za mjesnu samoupravu, civilnu zaštitu i sigurnost kojem je proračun povećan za 220 milina kuna, odnosno za 24%.

Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade proračun je uvećan za 10 %, odnosno za 421 milijun kuna, pri čemu ustanova za upravljanje sportskim objektima dobiva samo 15 miliona što smatramo da neće biti dovoljno za obnovu dotrajalih sportskih objekata.

Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe sa invaliditetom dobiti će dodatnih 90,7 milijuna kuna, što je povećanje od 3%, a Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo dobiti će 40,5 milijuna kuna, što je povećanje od 2% (najveći dio 33,3 milijuna kuna otpada na ustanove u kulturi).

Za program javnih potreba u sportu Grada ZG proračun je uvećan sa 115 na 135 miliona kuna čime se djelomično ispravlja nepravda koja je nanesena sportskim savezima, jer je vraćen iznos iz prethodne pandemijske godine u kojoj je bilo minimalan broj značajnijih sportskih događaja. Bazični sportovi kao atletika, plivanje i borilački sportovi ovise o tim dotacijama i bez njih bi teško mogli funkcionirati.

Posebno nas zabrinjava izvješća ZET-a u kojemu je vidljivo da ZET trenutno duguje 152 milijuna kuna dobavljačima duže od 90 dana, a poslovanje se i dalje bazira gotovo isključivo na subvencijama (77 %) što je dugoročno jednostavno neodrživo !

Nove objave u ovoj kategoriji

Copyright © HSLS